Huiselijk Geweld

De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft vaak een problematiek met een langdurig karakter. Onder huiselijk geweld verstaan wij: lichamelijke mishandeling, emotionele of geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, minderjarig kind dat getuige is van geweld, oudermishandeling, eer gerelateerd geweld, verwaarlozing, misbruik en emotionele onveiligheid et cetera. Veel slachtoffers worden opnieuw slachtoffer van dezelfde of andere vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen van generatie op generatie voortduren. Professionals zien soms maar een deel van de situatie of zijn kort betrokken bij een gezin en kunnen daarom niet de veiligheid op langere termijn beoordelen en monitoren.

Daarom is het van belang dat signalen van acute en/of structurele onveiligheid altijd bij Veilig Thuis gemeld worden, zodat Veilig Thuis signalen over een langere tijdsperiode en vanuit verschillende bronnen samen kan voegen.

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. De 5 stappen uit de Meldcode blijven hetzelfde, maar het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de Meldcode. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen.

Het afwegingskader is bedoeld voor alle beroepskrachten die werken voor kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen en onder de Wet Verplichte Meldcode vallen. Daarnaast is de kindcheck onderdeel van deze wet. Werk je als professional met volwassenen, dan ben je ook verantwoordelijk voor de signalen van kindermishandeling. Maatschappelijk werkers zijn ook vanuit hun beroep verplicht de Wet Meldcode Huiselijkgeweld en Kindermishandeling in hun praktijk toe te passen. Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2013 voor alle professionals in Nederland bij vermoeden van huiselijk geweld.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens en onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Het takenpakket van Veilig Thuis wordt uitgebreid met een radar- en monitorfunctie. In de nieuwe situatie kan Veilig Thuis met de registratie van de gezinsgegevens het systeem beter in beeld brengen en monitoren of geweld terugkeert in een gezin.