Werkwijze

Wat gebeurt er nadat u de telefoon heeft gepakt, nadat u zich via de mail heeft aangemeld of nadat u bent doorverwezen?

Aanmelden
Aanmelden kan via de website, per mail of telefonisch. We zijn bereikbaar op de maandag, woensdag en donderdag. Op deze dagen is het telefonisch spreekuur van 8:00 tot 9:00 uur. Ook kan de vraag per mail gesteld worden.

Kennismakingsgesprek
De kennismaking is een vrijblijvend gesprek om te kijken wat de hulpvraag is en of wij je daarbij kunnen ondersteunen. Is de hulpvraag passend dan kunnen we een intakegesprek plannen.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijken we met jou verder naar je hulpvraag. We vragen door om te kijken of er op meerdere levensgebieden problemen kunnen liggen. We leggen persoonlijke gegevens digitaal vast, zodat we dit kunnen verwerken tot een verslag. We gebruiken hierbij een intakeformulier. Dit omvat diverse vragen die betrekking hebben op meerdere levensgebieden. We krijgen helder wat er speelt, wat je wilt bereiken of veranderen. We vertellen je over onze werkwijze, organisatie en wat we je kunnen bieden. We proberen je hulpvragen samen om te zetten naar haalbare doelen.

Na overleg krijgt je een kopie van het verslag voor jezelf en we vragen je om ondertekening hiervan. Ook maken we gebruik van een toestemmingsformulier. Dit doen we omdat we ons moeten houden aan de privacywetgeving AVG. In ons beveiligd zorgdossier zullen we jouw gegevens, die noodzakelijk zijn voor onze hulpverlening niet langer bewaren dan noodzakelijk en toegestaan is. Je hebt te allen tijde recht op inzage of recht van corrigeren van gegevens en we kunnen je een uitdraai verstrekken.

Tussen evaluatie
Tijdens het hulpverleningstraject bespreken we de voortgang in afstemming met de half jaarlijks tussenevaluatie zijn je doelen al behaald en zo nee, wat is er verder nog nodig? We stellen de doelen bij.

Evaluatie
Na afloop van het hulpverleningstraject evalueren we de afgelopen periode. We bekijken dan of de doelen bereikt zijn en hoe de samenwerking met de hulpverlening verliep.

Nazorg
Als je doelen zijn bereikt bieden we je een nazorggesprek, waarin we datgene wat je hebt geleerd kunnen nabespreken. dit ook op papier zetten zodat je dit ten alle tijden kunt inzien.